മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനന്യാധീന Edit
    സ്വതന്ത്രമായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ broth, horripilation, അമൃതങ്കായ്, അക്ഷിവം, ഇരകടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean