മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനന്താഭാര്‍ഗ്ഗവീകാന്തന്‍ Edit
    വിഷ്ണു


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alacrity, അപുഷ്കല, ഇടതൂര്‍മ്മ, പ്രതിസമ, അപ്രമോദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean