മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനന്തരം Edit
    അതിനുശേഷം, പിന്നീട്.
    Afterwards, Then.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aphonia, arise, automaton, plaudit, അരയാട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean