മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനന്തമുടി Edit
    കാതില, ഒരു കണ്ഠാഭരണം.


Entries from Datuk Database

അനന്തമുടി(നാമം):: ഒരുതരം കര്‍ണാഭരണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ arc, അര്‍ത്ഥികന്‍, ആര്‍ദ്രകാഷ്ഠം, അഞ്ജിഷ്ഠന്‍, പിണവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean