മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനന്തപടം Edit
    നാഗപടം, കഴുത്തിലിടുന്ന ഒരു ആഭരണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടവയ്ക്കുക, അം, ആശംസു, വാറ്റുക, മണ്ണുകപ്പുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean