മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനന്തദേവന്‍ Edit
    ആദിശേഷന്‍, വിഷ്ണു.


Entries from Datuk Database

അനന്തദേവന്‍(നാമം):: ആദിശേഷന്‍
അനന്തദേവന്‍(നാമം):: വിഷ്ണു.(അനന്തനില്‍ ശയിക്കുന്നവന്‍.)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sedentary, wavelength, അര്‍ത്ഥഭൃത്ത്, അമരുകശതകം, അസുരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean