മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനന്തതാന Edit
    അളവറ്റ വിസ്താരമുളള


Entries from Datuk Database

അനന്തതാന(വിശേഷണം):: അളവറ്റ വിസ്താരമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ panophobia, അക്ഷതാഡനം, മദ്ധ്യമം, ഉഷ്ണ, പെറുക്കി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean