മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനഡ്വാന്‍ Edit
    കാള സ്ത്രീ, അനഡ്വാഹി


Entries from Datuk Database

അനഡ്വാന്‍(നാമം):: കാള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബന്തോവസ്ത്, മായാമൃഗം, അവമര്‍ദ്ദിക്കുക, അനിമിഷ, ഗുരുചര്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean