മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനച്ഛ Edit
    തെളിവില്ലാത്ത, മലിനമായ, അഴുക്കടിഞ്ഞ


Entries from Datuk Database

അനച്ഛ(വിശേഷണം):: തെളിവില്ലാത്ത, മലിനമായ, അഴുക്കടിഞ്ഞ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ണകാരം, അനുയായി, ഗജാസ്യന്‍, കിരുകിര, ജഗച്ചക്ഷുസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean