മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനക്കുക Edit
ക്രിയ
    ചലിപ്പിക്കുക, ഉലയ്ക്കുക, ഇളക്കുക, സ്ഥാനഭേദം വരുത്തുക
    move


അനക്കുക Edit
ക്രിയ
    ചൂടാക്കുക
    become hot


Entries from Datuk Database

അനക്കുക1(ക്രിയ):: ചലിപ്പിക്കുക, ഉലയ്ക്കുക, ഇളക്കുക, സ്ഥാനഭേദം വരുത്തുക
അനക്കുക2(ക്രിയ):: ചൂടാകുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രവജ്യ, അനവച്ഛേദ്യ, പിണ്ഡാരന്‍, കണ്ഠപാശകം, തമിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean