മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന Edit
    ക്രിയയോടു ചേര്‍ക്കുന്ന നപുംസകബഹുവചന പ്രത്യയം, അവ


അന് Edit
    അഭാവം, നിഷേധം, അനംഗന്‍


അന് Edit
    ശ്വസിക്കുക, ജീവിക്കുക


Entries from Datuk Database

അന(വ്യാകരണം):: ക്രിയയോടു ചേര്‍ക്കുന്ന നപുംസകബഹുവചനപ്രത്യയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ register, അറേക്കാല്‍, ആമോസ്, ആശുഗന്‍, ഉച്ഛിഷ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean