മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധിശ്രീ Edit
    അധികം ശ്രീയുളള, അധികം സമ്പത്തുളള, പരമാധികാരമുളള, പരമോന്നതമായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ furbish, ഉയര്‍ന്ന, ഉത്തരോഷ്ഠം, പുനര്‍ന്നവ, പരിക്രമസഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean