മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധിവേദിക്കുക Edit
    ആദ്യഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കെ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ departmental, അഞ്ജലികര്‍മ്മം, അകിക്കുക, അശിരസ്സ്, വിളവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean