മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധിവാസനം Edit
    കുറിക്കൂട്ട് മാലധൂപം മുതലായവകൊണ്ട് ശരീരവസ്ത്രാംബുലാദികള്‍ക്കു ചെയ്യുന്ന, സംസാകാരം, പ്രതിഷ്ഠ, ദേവതാവാഹനം,


Entries from Datuk Database

അധിവാസനം(നാമം):: വാസന പിടിക്കല്‍, കുറിക്കൂട്ടുകള്‍ മാല മുതലായവകൊണ്ടുള്ള സംസ്കാരം
അധിവാസനം(നാമം):: വിഗ്രഹത്തിന്‍റെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ, വിഗ്രഹത്തില്‍ ദേവതാവാഹനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ , ഉദ്ധ്യത, തിഗ്മതേജന്‍, എണ്ണക്കുടി, കല്ച്ചട്ടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean