മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധിരോപ്യ Edit
    കയറ്റിയിട്ട്


അധിരോപ്യ Edit
    കയറ്റിയിട്ട്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ putty, ചോദ്യംചെയ്ക, ഒണ്ട, വിമര്‍ശനം, അംശുല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean