മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധിരാജ്യം Edit
നാമം
    സാമ്രാജ്യം
    an empire


അധിരാജ്യം Edit
നാമം
    പുരാതന ഭാരതത്തിലെ ഒരു രാജ്യം.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

അധിരാജ്യം(നാമം):: സാമ്രാജ്യം
അധിരാജ്യം(നാമം):: അധിരാജപദവി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grey, kilkhoz, ഇറ, മിഞ്ചുക, മഹോത്സവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean