മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധിയജ്ഞം Edit
    പ്രധന യാഗം, ആത്മാവ്


Entries from Datuk Database

അധിയജ്ഞം(നാമം):: പ്രധാനയോഗം
അധിയജ്ഞം(നാമം):: യജ്ഞത്തിന്‍റെ അധിഷ്ഠാനദേവത, പരമാത്മാവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവനേയ, ചോഴന്‍, യോഗിതന്‍, അസംസ്കൃത, ആത്മപരിശോധന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean