മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധിനിദ്രം Edit
    ഉറക്കത്തില്‍


Entries from Datuk Database

അധിനിദ്രം(അവ്യയം):: ഉറക്കത്തില്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ collectivism, weepie, മഞ്ഞപ്പീരം, പ്രഷ്ഠാവാട്, ഠവട്ടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean