മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധിതല്പം Edit
    കിടക്കമേല്‍


Entries from Datuk Database

അധിതല്പം(അവ്യയം):: കിടക്കമേല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ arsenic, അദാന്ത, ഇയ്യോബ്, വരം, ആക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean