മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധിഝ്യകാര്‍മ്മുകന്‍ Edit
    ഞാണേറ്റിയ വില്ലോടു കൂടിയവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fervour, fireless, അപഷ്ഠു, ചെറു, ഒന്നാം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean