മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധിഗമ്യ Edit
    അധിഗമിക്കാവുന്ന, പ്രാപിക്കത്തക്ക, പ്രാപിച്ചിട്ട്


Entries from Datuk Database

അധിഗമ്യ2(അവ്യയം):: അധിഗമിച്ചിട്ട്
അധിഗമ്യ1(വിശേഷണം):: അധിഗമനീയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംബഷ്ടാകി, പ്രചോദകന്‍, മഹാ, അത്യങ്കുശ, ആറാട്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean