മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധികോണ്‍ Edit
    അധികോണം, സമകോണത്തിനേക്കാള്‍ വലിയ കോണ്‍, തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയില്‍ അധികമുളള, കോണ്‍, പെരുങ്കോണ്‍.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭത്തി, മക്ക, അക്രമ, ഉടമ്പറ, പഴുക്ക(ക്കാ)


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean