മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധികൃത Edit
    അധികാരം നല്കപ്പെട്ട, അധികാരമുള്ള
    having authority, authorized


Entries from Datuk Database

അധികൃത(വിശേഷണം):: അധികാരം നല്‍കപ്പെട്ട, യോഗ്യതയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ godlike, അല്ക്കിടം, മാനസപുത്രന്‍, അതുക്കുക, ആകാശത്താമര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean