മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധര്‍മ്മം Edit
    ധര്‍മ്മമല്ലാത്തത്, പാപം
    lawlessness, sin


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dog days, flank, reprisal, ചായില്യം, അശ്ലാഘ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean