മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധമര്‍ണ്ണന്‍ Edit
    കടം വാങ്ങിയവന്‍
    a debtor


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hades, പ്രാപ്ത്യാശ, യഥാവിധി, ആനുഭവികം, ഉപഗ്രാഹ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean