മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധമന്‍ Edit
    ഏറ്റവും ഹീനന്‍, നീചന്‍, നികൃഷ്ടന്‍, ക്ഷുദ്രന്‍, വിഷയലമ്പടന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tenterhook, അന്നതൃഷ്ണ, അനുഷ്ണവല്ലിക, ചേവല്‍, അഞ്ജസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean