മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധമദാനം Edit
    ഭയം മൂലം സ്വാര്‍ത്ഥത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ദാനം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ strain every nerve, അക്ടപതിക, ചള്ള്, യമലോകം, വിലങ്ങുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean