മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധനത Edit
    ദാരിദ്ര്യം, ധനമില്ലായ്മ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗുരുസാരതൈലം, അശ\മഗര്‍ഭ, ഇടിച്ചി, ചവുക്കം, ഓഡ്രപുഷ്പം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean