മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്വിതീയ Edit
    രണ്ടാമതല്ലാത്ത, തുല്യമായി രണ്ടാമത് ഒന്നില്ലാത്ത, അതുല്യമായ
    not second,, unrivalled, unique


Entries from Datuk Database

അദ്വിതീയ(വിശേഷണം):: രണ്ടാമത്തേതല്ലാത്ത
അദ്വിതീയ(വിശേഷണം):: ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
അദ്വിതീയ(വിശേഷണം):: ഒറ്റയായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആലില, ഇരിപായുക, ബാല്ഹകം, പിനാകം, കുടച്ചില്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean