മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്രുതം Edit
    പതുക്കെ, വേഗത്തില്‍ അല്ലാതെ
    slowly, not briskly


Entries from Datuk Database

അദ്രുതം(അവ്യയം):: വേഗത്തില്‍ അല്ലാതെ, പതുക്കെ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ battery, wise, അഗ്നിമയ, ചുകന്നുള്ളി, ചരുവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean