മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്രികര്‍ണ്ണി Edit
    വെളുത്ത പൂവുളള മലയമുക്കി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ governess, quotable, singe, വചനം, മേഘപ്രസവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean