മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്രവ Edit
    ദ്രവമല്ലാത്ത, ഒഴുകുന്നതല്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അദ്രവ(വിശേഷണം):: ദ്രവമല്ലാത്ത, ഒഴുകുന്നതല്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gemmate, hose, അയുഗ്മനയന്‍, അവിഷം, ഉണക്കിഞ്ചി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean