മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്മനി Edit
    അഗ്നി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hepatitis, ഭൃശ, ചതുര്‍വിദ്യ, വിപണനം, അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean