മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്ധ്യാസിത Edit
    അദ്ധ്യാസിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ driver, repair, supersensuous, ഭൗമികം, വാമലൂരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean