മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്ധ്യാരൂഢ Edit
    അദ്ധ്യാരോഹണം ചെയ്ത, കയറിയ, പെരുകിയ


അദ്ധ്യാരൂഢ Edit
    അധിരോഹണം ചെയ്ത
    mounted


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ eclectic, അഭ്രേഷം, ഞെണ്ടാഴക്ക്, ഇങ്ങേത്, പാല്‍പ്പല്ല്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean