മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്ധ്യാത്മശരീരം Edit
    മൂന്നു ശരീരങ്ങളിലൊന്ന്, ആന്തരമായ മൂലശരീരം, പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ സ്ഥൂല, ശരീരത്തിനു കാരണമായുളള ശരീരം, മറ്റു രണ്ടെണ്ണം പ്രാതിഭാ ശരീരം, ആദ്ധാത്മശരീരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആധ്മാത, ആഭാസന്‍, ഇറ്റിക്കുക, ഉചിതം, പൂര്‍വ്വക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean