മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്ധ്യാത്മവിദ്യ Edit
    ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുളള അറിവ്


അദ്ധ്യാത്മവിദ്യ Edit
    അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനം
    divine knowledge


അദ്ധ്യാത്മവിദ്യ Edit
    ബ്രഹ്മവിദ്യ, ആത്മജ്ഞാനം
    knowledge of the soul


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gin, bob, അജഡ, ഭാതവാഹനന്‍, മോക്ഷദ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean