മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്ധ്യാത്മം Edit
    പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, സൂക്ഷശരീരം


അദ്ധ്യാത്മം Edit
    പരമാത്മാവ്
    supreme spirit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lawn, rake, saturation, sinistral, അഭിശ്വാന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean