മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്ധ്യാത്മ Edit
    ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച, ആദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനം- ബ്രഹ്മജ്ഞാനം


അദ്ധ്യാത്മ Edit
    ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച
    spiritual


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മനഃപ്രയാസം, അശ്രുകണം, അനേകാഗ്ര, ആലഭാരം, ഉദ്ധ്യത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean