മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്ധ്യസ്ത Edit
    മേല്‍ വയ്ക്കപ്പെട്ട, സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ട,


അദ്ധ്യസ്ത Edit
    മേല്‍വയ്ക്കപ്പെട്ട
    placed over


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ excerpt, semaphore, അടീക്കലം, ഇന്ദുവാരം, വൃന്ദ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean