മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്ധ്യണ്ഡ Edit
    നായ്ക്കുരണ, കിഴുകാനെല്ലി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blase, crampon, oct, refrigerator, അബ്ബാ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean