മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ് Edit
    അദിക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക, തിന്നുക


അദ Edit
    ഭക്ഷിക്കുന്ന
    eating


Entries from Datuk Database

അദ(വിശേഷണം):: ഭക്ഷിക്കുന്ന (പദാന്തത്തില്‍) ഉദാ: കണാദ = കണങ്ങളെ തിന്നുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean