മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദോഷ Edit
    ന്യൂനതയില്ലാത്ത, ദോഷമില്ലാത്ത, അപരാധമില്ലാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cash crop, sheriat, അതിസ്തിമിത, വല്ലരി, ഇച്ചിരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean