മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദേശകാലം Edit
    അനുചിതമായ ദേശകാലങ്ങള്‍, അസ്ഥാനവും, അസമയവും


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ integrity, mis, spunk, ഇന്ദ്രവേലിക, പ്രാണനാഥന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean