മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദൂരവര്‍ത്തി Edit
    സമീപത്തു പാര്‍ക്കുന്ന അഥവാ സഞ്ചരിക്കുന്ന


Entries from Datuk Database

അദൂരവര്‍ത്തി(വിശേഷണം):: ദൂരയല്ലാത്ത, സമീപത്തില്‍ ഉള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean