മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദഗ്ദ്ധ Edit
    ദഹിക്കപ്പെടാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ even, pander, pensive, bookmark, അഗൗടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean