മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്രാന്തരേ Edit
    ഇതിനിടയില്‍
    in the meantime


Entries from Datuk Database

അത്രാന്തരേ(അവ്യയം):: ഇതിനിടയില്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alas, grid, mug, അഭിധാമൂലധ്വനി, പ്രവാളകുട്ടിമം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean