മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്യുക്ത Edit
    ഒരു ഛന്ദസ്സ് പാദത്തില്‍ രണ്ട് അക്ഷരം കാണും


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ memo, talk round, treble, അവശാതനം, മതിഭ്രമം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean