മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്യായു Edit
    യാഗത്തിനുളള ഒരു തരം പാത്രം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവഖാദം, അമ്ലപനസം, അക്ഷികൂപം, മുട്ടുകാരന്‍, മൂവുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean