മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്യന്താപേക്ഷിത Edit
    ഏറ്റവും ആവശ്യമായ, ഒഴിച്ചു നിറുത്താനാവാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ evince, melodrama, outact, permute, ഭീജല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean